Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Goeie nuus uit die Ou Testament

Beter nuus uit die Nuwe Testament

- Jasper Klapwijk                              


Hierdie boek wil die leser help om die Ou en Nuwe Testament met meer begrip te lees en oog te kry vir die groot lyn in die Bybel, van skepping na herskepping. Die skrywer wil met die term "Beter"  nie aandui dat die Ou Testament gediskwalifiseer is nie.  Jesus het gekom om die Skrifte van die Ou Testament te vervul.  Die Ou Testament is soos 'n blomknop wat in die Nuwe Testament begin blom.  Die blomknop is goed en onmisbaar, maar die blom self baie beter. By elke hoofstuk is daar 'n Bybelleesrooster wat gevolg kan word.  Hierdie boekie wil 'n ondersteuning wees by die lees van die Bybel.  Daar is ook besprekingsvrae by elke hoofstuk. 

 

Nederlandse titels:


Het goede nieuws van het oude Testament  /  Jasper Klapwijk

Beter nieuws uit het Nieuwe Testament / Jasper Klapwijk


R195

Jakobus

- Brief van 'n broer

- Prof. L FLoor


Die Brief van Jakobus is in die Nuwe Testament gerangskik onder die algemene sendbriewe of katolieke briewe. Dit is die sewe briewe wat ons agter in die Nuwe Testament aantref. Daar word gemeen dat hierdie briewe nie, soos die meeste briewe van Paulus, aan ‘n bepaalde kerk of persoon gerig is nie, maar aan gelowiges in die algemeen of aan gelowiges in ‘n bepaalde gebied, wat soms baie wyd kon gewees het. Jakobus rig sy skrywe aan die hele kerk wat oor die Joodse land en miskien tot buite die grense van daar  die land versprei was.


R85

God se goeie Wet


- Hulp by die verstaan van die tien gebooie

- Ds. JR (Rob) Visser         


Woorde soos gebod en wet is deesdae nie baie gewild nie. Ons tyd word juis gekenmerk deur 'n afkeer van gesag en daarmee saam ook van reëls en wette. Ons wil vry wees, ons wil lewe soos ons goeddink. Ons wil ons eie baas wees.Die menslike geskiedenis is een van die bewyse dat nie mens nie goed kan lewe as hy dit volgens sy eie norme en verlangens probeer doen nie. Ons het God se wet nodig om 'n goeie en gelukkige lewe te lei. 'n lewe waarby ook die mense rondom ons regtig baat kan vind. Ons moet die klem laat val op God se wet en nie op dit wat mense daarvan maak nie.Vir ons is dit nou van belang om die here se goeie wet helder te kan sien en dit in ons lewe te kan uitleef.


R20

Jesus stel homself bekend

- Rob van Houwelingen


Hierdie boekie gee 12 indrukke van die "Ek is"-uitsprake soos dit voorkom in die Evangelie van Johannes.

Illustrasies deur Aldert L. Visser.

R30

Na waters waar rus is

- Bybelse Dagboek               


Dit is goed om daagliks God se Woord te lees en te bestudeer - alleen of as gesin ... Hierdie dagboek gee ons elke dag uitleg oor die betrokke skrifgedeelte of tema sodat die Heilige Gees, die geloof en vertroue in ons kan verstewig. In Hom is ons heil elke dag ...


 

R90

Sola Scriptura

- Ds. C van der Waal


Die reeks lê die verbande tussen verskillende Skrifgedeeltes bloot, dit gee ’n oorsig wanneer jy tussen al die feite wil verdwaal, dit wys jou altyd weer op die hoofsaak van alles: God wat uit genade in Christus sy verbond met ons opgerig het en in stand hou.


Deel 1:  Genesis - Josua                      R70

Deel 2:  Rigters - Hooglied                   R85

Deel 3:  Jesaja - Maleagi                       R85

Deel 4:  Nuwe Testament                    R125