Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Die Kerkorde in Praktyk

- Dr. Jan Visser


"Hierdie probeer voorsien in die behoefte  aan ‘n handleiding by die Kerkorde en is slegs toegespits op die praktiese toepassing van die verskillende artikels. Hierdie boek moet dan ook in die bostaande lig beskou en gebruik word. Hierdie boek wil presies wees wat die titel aandui: die Kerkorde in praktyk. Daarom het ek nie ingegaan op die Skriftuurlike fundering en die historiese agtergrond van elke artikel nie. Ook het ek nie dogmatiese, eksegeties-hermeneutiese en tekskritiese probleme behandel nie. In die Bylaes kom sekere van hierdie probleme egter wel aan die orde. Volledigheid is uit die aard van die saak onmoontlik; tog het ek probeer om die veld van die praktiese kerkregering so volledig moontlik te dek."


R230

Ouderling: Ampswerk met vreugde
- Dr. Henk Askes

“Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.” (2 Kor. 9:6) ...
Hierdie handleiding is bedoel vir alle Bybelgetroue ouderlinge; asook vir enige iemand wat dit nuttig mag vind. Vir ervare ouderlinge wat dalk voel dat hulle in ‘n groef beland het, asook vir onervarenes wat pas ouderling geword het en hulleself afvra wat van hulle verwag word. In hierdie handleiding word nie stilgestaan by die ontstaan van die rol van die ouderling deur die eeue of ander swaar teologiese beskouings nie. Daar word ‘n poging aangewend om na die ouderling as persoon te kyk volgens die eise van die Skrif in die 21ste eeu. Wanneer ouderlinge opreg, met geesdrif en oortuiging hul werk doen, sal die Here sorg dat die Gees die lidmate (na binne en na buite) inspireer. Maar, dan moet die ouderlinge die Woord van God ywerig ondersoek en hulle gedurig oefen in die bepeinsing van die verborgenhede van die geloof.

R100