Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

As daar lig is, is daar vrug
- Ds. Petrus Venter                               

Daar is drie boeke (geskrifte) in God se Woord wat as reekse by wyse van prediking in hierdie bundel deurgewerk is. By nabaat wil ek dit graag saamvoeg en aanbied uit drie vreemde perspektiewe.
- Rut, die dogter uit die vreemde (Moab)
- Daniël, die jong seun weggeruk na die vreemde (Babel)
- Maleagi, die profeet bring genade en verantwoordelikheid byeen, en wys vir ons dat God nie vir ons vreemd moet wees nie.


  R35

Heilig vir die Here


- Ds. GJ Meijer


Tien preke oor die belewing van ons Christenskap, of andersgesê: die bediening van ons amp van gelowige. In die eerste drie preke wordaandag gegee aan die amp van profeet, priester en koning. Daarna volg 'npreek oor die Christen se ampsbediening in die huwelik. Die vyfde preek istoegespits op die lewe van die Christenjeug, en die sesde op die opvoedingvan die jeug. Daar is verder 'n preek ingesluit oor die hantering van onsaardse rykdom, en die stryd om vervulling met die Heilige Gees. Die laastetwee preke handel oor die noodsaaklikheid van onderlinge toesig en die viering van die erediens.                                     R40

My tye is in u hand
- Prof. L Floor

Wie in die aand van sy lewe terugkyk, sal met verwondering ontdek dat daar ’n hand was wat hom gelei het: soms langs skone heuwelrye (Psalm 16), maar ook deur diep en donker dale (Psalm 23). Altyd is die hand daar, want soos Dawid getuig: “My tye is in u hand.” (Psalm 31:15a). Dit is nie sonder rede dat die digter vir tye die meervoud gebruik nie. Met daardie woord word al die omstandighede van die lewe beskryf (Calvyn). Wat ’n groot vreugde en wat ’n diep dankbaarheid, om te weet dat daar die heilige hand van God is wat ons vashou wanneer ons dreig om te struikel, wat ons oprig wanneer ons geval het, wat ons weer nader trek wanneer ons van Hom weg beweeg het, wat ons by die bron van troos bring wanneer ons diep bedroef is. God is altyd daar want ons lewe, ons tye is in sy heilige hand. Hierdie preekbundel wil van daardie heilige hand van God getuig. In die preke word die leser opgeroep om ootmoedig in die geloof onder God se hand te buig, ook wanneer die Here ons daarmee slaan. Ons kan dit doen in die wete dat ons tye, ons hele lewe in sy hand is, deur Hom gelei word.

R65