Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Handboek Bybelse Geskiedenis: Die Ou Testament
- JH Kroeze

Hierdie boek is bedoel vir mense wat 'n studie wil maak van die heilige Skrif, soos studente wat Bybelkunde neem, onerwysers wat Bybelonderrig op die skole moet gee, teologiese studente, predikante by hulle voorbereidingswerk vir preek en kategese. Verder hoop ek dat ook ander gemeentelede hierdie boek gaan gebuik om die Bybel beter te leer ken.
In verband met hierdie bestemming gaan hierdie boek uit van die Afrikaanse Bybelvertaling sonder om rekening te hou met moontlike ander vertalings, al of nie gegrond op ander lesings van die oorspronklike teks.
Die Bybel is as die Woord van God die enigste boek wat die betoubaare bron is vir ons lewense- en wêreldbeskouing en rigsnoer vir ons lewensgedrag. Daarom wil ek hierby ook sê dat hierdie boek die Bybel nie moet vervang nie. Dit moet die leser juis daartoe bring om die Bybel self ter hand te neem. Die behandelde Skrifgedeeltes word met "vers en kapittel" aangedui en dikwels word na ander Skrifuitsprake verwys. Origens is die boek ook so geskryf dat die die leser sal prikkel om die Skrif op te slaan en te kyk: Wat staan daar?
Lees die Bybel self!

R200

Handboek Bybelse Geskiedenis: Die Nuwe Testament

- EP Groenewald

Die doel van die boek is dieselfde as dié van die Ou Testament. Daarby egter enkele aanmerkings: 
Die werk is bedoel as 'n handleiding vir die kennis van die Bybelse geskiedenis. Daarom val die nadruk op die historiese verloop van gebeurtenisse, en die chronologiese volgorde waarin gebeurtenisse plaasgevind het. Hierdie doelstelling plaas die skrywer voor onoorkomelike probleme. Om die vier Evangelies tot een deurlopende "geskiedenis van Jesus" te verwerk moet eie beslissinge geneem word in verband met die volgorde van gebeurtenisse. Dit is onderneem met inagneming van die beskikbare gegewens en met groot eerbied vir die Skrif, maar ook in die wete dat daar moontlik 'n ander volgorde kan wees as dié waaraan si skrywer voorkeur gegee het. 
In die behandeling van die "geskiedenis van Jesus" is gepoog om al die gegewens van die vier Evangelies ter sprake te bring. Die betrokke Skrifgedeeltes word uitvoerig aangedui ten einde die leser aan te spoor om die Bybel self te raadpleeg.

R330
Goeie nuus uit die Ou Testament

Beter nuus uit die Nuwe Testament

- Jasper Klapwijk


Hierdie boek wil die leser help om die Ou en Nuwe Testament met meer begrip te lees en oog te kry vir die groot lyn in die Bybel, van skepping na herskepping. Die skrywer wil met die term "Beter"  nie aandui dat die Ou Testament gediskwalifiseer is nie.  Jesus het gekom om die Skrifte van die Ou Testament te vervul.  Die Ou Testament is soos 'n blomknop wat in die Nuwe Testament begin blom.  Die blomknop is goed en onmisbaar, maar die blom self baie beter. By elke hoofstuk is daar 'n Bybelleesrooster wat gevolg kan word.  Hierdie boekie wil 'n ondersteuning wees by die lees van die Bybel.  Daar is ook besprekingsvrae by elke hoofstuk.

 

(DBU publikasie) 

 

Nederlandse titels:


Het goede nieuws van het Oude Testament  /  Jasper Klapwijk

Beter nieuws uit het Nieuwe Testament / Jasper Klapwijk


R195

Hoofsake van die geskiedenis van die Bybel

- Dr WL Kurpershoek• Die Bybelboeke word agtereenvolgens in vrae en antwoorde behandel.
• Die beste metode is om die antwoorde te laat memoriseer.
• Behandel tien tot vyftien vrae en antwoorde per sessie.
• Gee ruimskoots geleentheid om vrae te vra.
• Bestee die eerste 10 minute van elke sessie aan herhaling van die laasgeleerde antwoorde.
• Toets reëlmatig die kennisvlak - dit kan deur beantwoording van geskrewe vrae gedoen word.
• Behandel te alle tye die Bybel met eerbied en vereis dié eerbied ook van die kinders.

(DBU publikasie)R85

Sola Scriptura

- Ds. C van der Waal


Die reeks lê die verbande tussen verskillende Skrifgedeeltes bloot, dit gee ’n oorsig wanneer jy tussen al die feite wil verdwaal, dit wys jou altyd weer op die hoofsaak van alles: God wat uit genade in Christus sy verbond met ons opgerig het en in stand hou.


  • Deel 1:  Genesis - Josua                           
  • Deel 2:  Rigters - Hooglied                           
  • Deel 3:  Jesaja - Maleagi                            
  • Deel 4:  Nuwe Testament   
               
R45 elk