Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Jesus stel homself bekend

- Rob van Houwelingen


Hierdie boekie gee 12 indrukke van die "Ek is"-uitsprake soos dit voorkom in die Evangelie van Johannes.

 Illustrasies deur Aldert L. Visser.

R10

Kus die Seun

- Bybelstudie oor 10 Psalms

- Ds. JR (Rob) Visser

  

Hierdie boekie bevat Bybelstudies vir jongmense oor 10 Psalms waarin bespreek en uitgelê word wat die Here in hierdie 10 Psalms sê. Die bedoeling hiervan is om deur verdere bespreking nog meer van die rykdom van hierdie Psalms en ook God se Woord raak te sien.  Vrae vir bespreking is ook ingesluit.

Laat ons steeds weer met liefde God se Woord lees. As ons so in geloof lees, leer ons om Christus in liefde as ons God en Koning te omhels. Laat die lees van hierdie Bybelstudies daartoe dien dat ons die Seun kus (Ps. 2:12), en ons liedere in Christus se diens stel.


Psalms in hierdie boekie bespreek is:

Psalm 1, 2, 3, 11, 24, 84, 88, 125, 130, 131

(DBU publikasie)


R70

Die Psalms sing van Christus

- VE d'Assonville


Die Psalms van die Ou-Testament is 3000 jaar oud. Die Christelike kerk sing dit reeds 2000 jaar lank. Die Psalms is profeties. Dit gee in kort die verlede, hede en toekoms van God se heilsgeskiedenis met sy volk. Martin Luther, die groot hervormer, het die Psalmboek ‘n “klein Bybeltjie” genoem. Nog onlangs (in die jaar 2000) is dit in die boek Het verhaal van de Psalmen deur Sipke van der Land, (Nederlands Bijbelgenootskap) as “het meest geliefde boek” en ” een Bijbel in de Bijbel” getipeer.

Johannes Calvyn, ook ‘n groot kerkhervormer van die 16de eeu skryf in die inleiding van sy reuse kommentaar oor die Psalms vier keer na mekaar dat “daar geen ander boek soos die Psalmboek is nie”. Dit is lewensomvattend. Daarin  word alles van die mens se lewe beskryf …


R90

Die boek Openbaring

- VE d'Assonville


In die boek Openbaring in die Bybel is daar sewe saligsprekinge. Vir hulle wat die laaste boek in die heilige Skrif lees, is die eerste saligspreking uiters belangrik: “Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby” (Op. 1:3)

Die boek Openbaring word op vyf plekke deur homself duidelik as ‘n profesie beskryf. Met ander woord, dit is enkel en alleen die woorde van God en nie van ‘n mens nie. Hier is absoluut geen plek vir die idees en sienswyses van die mens nie. En God se profesie gaan nie alleen oor die toekoms nie, maar ook oor die verlede en die hede.


R90

Om met God te praat
- Faan Denkema

In Om met God te praat neem prof. Denkema die leser op ’n reis deur die Psalms. Elke psalm word onder die loep geneem en met elke psalm word daar perspektiewe gegee hoe hierdie psalm deur die gelowige gebid kan word. Elke psalm beskryf iets van die gelowige se lewenswandel met God en elke emosie word in die Psalms verwoord. Hierdie bydrae bring juis dit na vore en lei die gelowige om in elke emosie wat beleef word, die aangesig van God te soek. Twee besondere eienskappe van hierdie bydrae verdien om uitgelig te word. Die eerste is dat dit ’n fokus plaas op die Christologiese lees en verstaan van die Psalms. In die woorde van die skrywer: “In ’n sekere sin moet jy die betrokke psalm eers na Jesus Christus neem, en as jy dit nie vanuit Hom en sy evangelie vertolk nie, dwaal en verdwaal jy totaal. Slegs deur die koms en kruis en opstanding van Jesus het alles waarheid en werklikheid geword.” Die tweede eienskap is dat die missionêre perspektief van die Psalms uitgelig word. Die Psalms kom digby die lewenservaring van mense wat God nog nie ken nie of na Hom op soek is. In die bespreking van die Psalms word hierdie saak telkens aangeraak. In ’n tyd waar daar binne die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika opnuut gefokus word op die missio Dei en gebed is hierdie bydrae ’n kleinood van onskatbare waarde.

R180
Galasiërs
Luther het eenmaal gesê: Met die leerstuk van die regverdig­making deur die geloof alleen staan of val die kerk. Die brief van Paulus aan die Galasiërs handel juis oor hierdie belangrike leerstuk. Deur die eeue heen was hierdie leerstuk die teiken van die Satan se aanslag. Juis dit is in Gala­siërs in die geding: die mens wat ‘n streep wil trek deur die alleen – deur die geloof alleen, deur Christus alleen.
Die evangelie van Jesus Christus alleen val nie in die smaak van die mens nie – ook nie die mens van die een-en-twintigste eeu nie. Daarom skiet die Jesus-plus-godsdienste, Jesus plus ons werke, soos paddastoele op. Dit gaan teen ons grein in dat ons heeltemal niks kan doen nie; dat God in Christus alles doen en moet doen. Dit sit in elke mensehart. Daarom het God hierdie brief noodsaaklik geag vir sy kerk van alle eeue.
Die mens wil ‘n streep trek deur die alleen, maar Galasiërs trek ‘n dik streep deur die mens se pogings om ‘n bydrae tot sy eie saligheid te lewer. Daarteenoor onderstreep dit die evangelie van Jesus alleen. Alleen deur Jesus Christus word ons verhou­ding met God herstel, alleen deur Hom word ons geregverdig en alleen deur Hom is daar vrugte van dankbaarheid in ons lewens. Daarom dra hierdie handleiding ook die titel “Jesus Christus alleen”.

R115