Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Na Waters waar rus is

- Bybelse Dagboek


Dit is goed om daagliks God se Woord te lees en te bestudeer - alleen of as gesin ... Hierdie dagboek gee ons elke dag uitleg oor die betrokke skrifgedeelte of tema sodat die Heilige Gees, die geloof en vertroue in ons kan verstewig. In Hom is ons heil elke dag ...


 

R90

Padkaart vir elke dag

- Dr. PG Boon


Padkaart vir elke dag is ʼn speurtog deur die Bybel aan die hand van die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB). Die Nederlandse Geloofsbelydenis is in 1561 geskryf, na alle waarskynlikheid deur Guido de Brès. Hy het enkele jare daarna as ʼn martelaar gesterf in die suidelike Nederlande, teenwoordig bekend as België (vandaar die Engelse naam Belgic Confession). Die NGB is in die dekades daarna deur die Gereformeerde kerke in die Nederlande as ʼn amptelike belydenis aanvaar. Vandag dien die NGB as amptelike belydenis van Gereformeerde kerke reg oor die wêreld, ook in Suid-Afrika. Ongelukkig is dit ʼn feit dat baie lidmate nie daarvan bewus is nie. Een van die hoofredes daarvoor is dat voorgangers amper nooit meer aan hulle kerk se belydenisskrifte aandag skenk nie.
Padkaart vir elke dag wil u in ʼn jaar se tyd vertroud maak met die Nederlandse Geloofsbelydenis. Dit is my bede dat die leser sal agterkom hoe aktueel hierdie belydenis nog steeds is. Dit dien nog steeds sy doel, naamlik om lesers terug te bring na wat die Woord van die Here sê. Ons mag leer van vorige generasies. Christus het in hulle tyd sy kerk bewaar en uitgebou. Die Bybel is die boek wat die grootste invloed op die Westerse wêreld gehad het. Sonder die Bybel sou die voorspoed en stabiliteit van die Weste nie daar gewees het nie. Hoe kon dit gebeur het? Omdat generasie na generasie eeue lank elke dag die Bybel oopgemaak het en as rigtinggewend beskou het vir hulle alledaagse lewe. Dit is dan ook die bedoeling van hierdie dagboek: om die leser daartoe te bring om elke dag sy Bybel oop te maak.

(DBU Publikasie)


R375

So bely en leef ons ...

So bely en leef ons is nie maar net nog ‘n boek met dagstukkies nie. Dit handel spesifiek oor die belydenisskrifte van die Gereformeerde kerke - die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls - en het oorspronklik deel uitgemaak van die Almanak van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika 2005. Waar dwalinge daagliks hand oor hand toeneem, is dit baie belangrik dat ons die suiwere leer van God se Woord - soos vervat in ons belydenisskrifte - sal ken. Gelowiges moet voortdurend met die waarheid toeggerus en bewapen word. Waaruit spreek die waarheid duideliker as juis uit die belydenisskrifte? Die Bybel is die onfeilbare Woord van God en die enigste geskrif wat Goddelike gesag het. In die belydenisskrifte word die waarheid van God se Woord deur die kerk onder leiding van die Gees gelowig “nagesê”.


R325