Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Begrafnis of Liggaamsverbranding
- H Hefer

Calvyn se wens dat sy liggaam in die aarde weggelê moes word totdat die Seun van die Mens die dooies uit hul grafte roep, is 'n verwoording van die eue-oue oortuiging van die volk van God dat dit sy wil is dat hulle begrawe word.
En tog, oornag, amper ongemerk, het begrafnis by baie in onguns geraak. Die gebuik is uitgedien. Die "moderne manier van doen" is liggaamsverbranding. Daarmee word nie verwys na mense wat 'n vuurdood gesterf het, byvoorbeeld op die brandstapel of in 'n ongeluk nie, maar na 'n doelbewuste keuse om hul liggame na hul dood te laat verbrand (verassing/kremasie).
Al hoe meer mense (ook kerklidmate) laat hul liggame na hul dood verbrand. Kerke laat hul deur hierdie stroom meevoer sonder om behoorlik daaroor te besin en liggaamsverbranding in die lig van die Skrif te toets.

R15
Een is ons Meester
- Ds. JR (Rob) Visser

Hierdie boek bevat 'n versameling lesings en artikels. Die meeste daarvan is in verskillende tydskrifte gepubliseer. Enkelelesings het nog nooit in druk verskyn nie. Die oorspronklike karakter van die Bybelstudie-lesings is sover moontlik bewaar.
  • Die eerste sewe hoofstukke het veral betrekking op etiese vraagstukke.
  • Hoofstukke 8-12 is meer gerig op direkte bestudering van God se Woord en die weerlegging van die dwaalleer.
  • Hoofstukke 13-17 is veral op die leer van God se Woord en die kerkreg gerig.


Deur sy Woord wys Christus ons die regte pad op alle terreine van die lewe. Laat ons in alles slawe wees van ons Meester, Jesus Christus.

(DBU Publikasie)


R50

Aanbid God
- Dr. HG van der Westhuizen

Die positiewe verhouding tot God kan in drie opsigte tot uiting kom. Om die Naam van die Here aan te roep is elementêr. Só het mense in die dae van Enos begin om hulle tot die Here te wend. Om die naam van die Here net af te toe aan te roep is nie voldoende nie. Ons moet ook daarteen waak om die Here nie net aan te roep as ons in nood verkeer nie. Ons moet voluit die Here dien. Hoe ons die Here moet dien, kan op die voetspoor van die Heidelbergse Kateismus aan die hand van veral die Tien Gebooie verduidelik word. Maar om die Here daagliks in al ons denke, woorde en dade te dien en sy Naam sporadies aan te roep, is ook nog nie voldoende nie. Tot aan die einde van die Bybel sien ons dat die Here aanbid moet word. Uit hierdie fasette wat in wese één is, wil ons veral aan die gestalte van die aanbidding in hierdie werkie verder aandag gee. Die aanbidding neem vorm aan rondom die twee pole: Godshuisdiens en huisgodsdiens. Hierdie werkie is vir die gewoone kerklike leser bedoel  - en selfs vir die wat verflou het? “Laat die woorde van my mon en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o HERE, my rots en my verlosser.” (Ps. 19:5)

R20
Vertrou op God
- Dr HG van der Westhuizen

Die mensdom is soos ‘n skipbreukeling op die lewensee. In ‘n gebroke wêreld van sonde is die geloof in jesus Christus, die Seun van God, die enigste oorlewingsmoontlikheid. Saam met paulus wat op de skipbreuk na Rome sy mede-reisigers bemoedig het sê ons ook: Hou moed! Vertrou op God! Soos Jesus tot in sy dood deur God bewaar is, so bewaar die Here al sy kinders.
Die Here het nie bedoel dat die wêreld ‘n moeras van wanordelikheid moet wees nie. Jesus, die blink Môrester, lei ons uit die moeras uit en plaas ons uiteindelik op die nuwe aarde waar geen see meer sal wees nie. Ons is op reis na die suiwer rivier van die water van die lewe waar die boom van die lewe in die volle somer staan.
Langs ons lewensweg is daar vandag vele faktore wat 15 00 jaar gelede aanleiding was tot die van van die Romeinse Ryk in 476 n.C. Nogtans behou die gelowige sy vertroue omdat jesus die wêreld oorwin het. Hierdie publikasie wil u gaaag lei onder en na die enigste Lig op ons pad - die Woord van God.


R20