Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Tussen Doop en Nagmaal 1


- Katkisasieboek oor die die Sondae 1 - 31 van die Heidelbergse Kategismus

- Ds. FJ Bijzet

Hierdie katkisasieboekie kan in samewerking tussen kategeet en katkisante gebruik word. Vir 'n vrugbare samewerking is dit noodsaaklik dat die kategeet die lesse vooraf deeglik deurwerk. Hy moet dit sodanig onder die knie hê dat hy dit nie net met sy katkisante lees nie, maar bespreek. Die lesse moet eintlik so min as moontlik gelees word. Die lesse bevat heelwat spesifieke opdrag vir die katkisant: hul moet Skrifgedeeltes opsoek en vrae daaroor antwoord. Ander vrae moet in groepies oordink en bespreek word. Die tekeninge en skemas in die lesse is bedoel as visuele ondersteuning vir die katkisant.

R50

Tussen Doop & Nagmaal 2


- Katkisasieboek oor die die Sondae 32 - 52 van die Heidelbergse Kategismus

- Ds. FJ Bijzet


Hierdie katkisasieboekie kan in samewerking tussen kategeet en katkisante gebruik word. Vir 'n vrugbare samewerking is dit noodsaaklik dat die kategeet die lesse vooraf deeglik deurwerk. Hy meot dit sodanig onder die knie hê dat hy dit nie net met sy katkisante lees nie, maar bespreek. Die lesse moet eintlik so min as moontlik gelees word. Die lesse bevat heelwat spesifieke opdrag vir die katkisant: hul moet Skrifgedeeltes opsoek en vrae daaroor antwoord. Ander vrae moet in groepies oordink en bespreek word. Die tekeninge en skemas in die lesse is bedoel as visuele ondersteuning vir die katkisant.


R40

Wegwyser

- Ds. FJ Bijzet'n Samevatting van Tussen Doop en Nagmaal 1 & 2:

18 lesse vir belydeniskatkisanteR15

Die Gesonde Leer

- Prof. PJ de Bruyn


Die inhoud van hierdie boekie is opgestel met meer as een doel voor oë: enersyds is dit bedoel as ‘n kort en bondige inleiding tot of ‘n afsluiting van die kategetiese onderwys afhangende van omstandighede en van die persone aan wie die onderrig gegee moet word of gegee is; andersyds is dit bedoel as ‘n bekendstelling van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika aan persone wat begerig is om lidmate daarvan te word.


R45

Die Tien Gebooie


- Prof. PJ de Bruyn


In hierdie boek word ‘n verskeidenheid etiese probleme bespreek aan die hand van die Tien Gebooie.
By elkeen van die gebooie word eers aangedui wat die inhoud en betekenis van die gebod is en daarna hoe dit op die verskillende etiese vraagstukke van toepassing is.
Daar word ook aandag gege aan vraagstukke wat in die jongste tyd vir die eerste keer of meer prominent as in die verlede na vore getree het soos Satanisme, die New Age-Beweging.


R155