Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Twaalf maal geseënd
- Ds. GJ Meijer

Jakob se seëninge vir sy twaalf seuns is stuk vir stuk profesieë wat in Christus hulle vervulling vind en op die kerk van Jesus Christus besondere betrekking het.  By die aanhoor van die seëninge kom ’n mens diep onder die indruk van die profetiese vergesig waarmee die Gees van God die sterwende aartsvader, Jakob, begenadig het.  Elke woord wat Jakob op sy sterfbed uitspreek, wys op die HERE se ryke verbondsgenade, sy dwingende verbondseise, en onlosmaaklik daaraan verbind, sy regverdige verbonds­oordele.  Die toepaslik­heid van die seëninge op ons kerk-wees in die 21ste eeu is onmiskenbaar, duidelik en op die man af.
Die doel waarmee hierdie preekbundeltjie uitgegee word, is drieërlei:  dit kan gebruik word vir voorlesing tydens eredienste;  dit kan as Bybelstudie-riglyn dien (met die oog daarop is enkele tekste aan die einde van elke preek toegevoeg wat dien as ’n verwysingsraamwerk vir verdere studie);  en dit kan vir huis- en/of persoonlike godsdiens gebruik word.
Dit is my bede dat die lees van die preke mag dien tot vermeerdering van God se eer en tot opbou van ons geloof.
(DBU publikasie)
R115
As daar lig is, is daar vrug
- Ds. Petrus Venter                               

Daar is drie boeke (geskrifte) in God se Woord wat as reekse by wyse van prediking in hierdie bundel deurgewerk is. By nabaat wil ek dit graag saamvoeg en aanbied uit drie vreemde perspektiewe.
- Rut, die dogter uit die vreemde (Moab)
- Daniël, die jong seun weggeruk na die vreemde (Babel)
- Maleagi, die profeet bring genade en verantwoordelikheid byeen, en wys vir ons dat God nie vir ons vreemd moet wees nie.
  R40

Job

- Ds. Nardus Droomer

Saam met Bybelboeke soos Psalms, Spreuke, Prediker en Hooglied het ons in Job te doen met die sogenaamde wysheidsliteratuur in die Bybel, wat dikwels moeilik verstaanbaar is en grondige kennis van die Hebreeuse taal vereis.

In die laaste jare van my bediening van die Gereformeerde Kerk Die Kandelaar in Pretoria het ek uiteindelik wel probeer om in ‘n reeks preke die boodskap van Job aan die gemeente duidelik te maak. Hierby het ek gesteun op verskeie gereformeerde verklarings oor die boek Job wat deur die jare die lig gesien het.
In die vertroue dat die plaaslike gemeente in hierdie preke gehoor het wat die Gees vir die gemeente sê, voldoen ek aan die versoek om die preekreeks uit te gee.
Dit is my bede dat gelowiges elders by die lees daarvan opgebou mag word in die troos wat die HERE ons deur die boek Job in lyding bied.
(DBU publikasie)

R85
My tye is in u hand
- Prof. L Floor

Wie in die aand van sy lewe terugkyk, sal met verwondering ontdek dat daar ’n hand was wat hom gelei het: soms langs skone heuwelrye (Psalm 16), maar ook deur diep en donker dale (Psalm 23). Altyd is die hand daar, want soos Dawid getuig: “My tye is in u hand.” (Psalm 31:15a). Dit is nie sonder rede dat die digter vir tye die meervoud gebruik nie. Met daardie woord word al die omstandighede van die lewe beskryf (Calvyn). Wat ’n groot vreugde en wat ’n diep dankbaarheid, om te weet dat daar die heilige hand van God is wat ons vashou wanneer ons dreig om te struikel, wat ons oprig wanneer ons geval het, wat ons weer nader trek wanneer ons van Hom weg beweeg het, wat ons by die bron van troos bring wanneer ons diep bedroef is. God is altyd daar want ons lewe, ons tye is in sy heilige hand. Hierdie preekbundel wil van daardie heilige hand van God getuig. In die preke word die leser opgeroep om ootmoedig in die geloof onder God se hand te buig, ook wanneer die Here ons daarmee slaan. Ons kan dit doen in die wete dat ons tye, ons hele lewe in sy hand is, deur Hom gelei word.
(DBU publikasie)
R115
Immanuel

- Prof L. Floor


Met die sterk beklemtoning van Immanuel – God met ons, moet ons die keersy van hierdie troos nie vergeet nie. Die digter van Psalm 73 weet van naby, maar ook van ver. God kan ook ver van ons wees. “Want kyk, die wat hulle ver van U af hou, vergaan; U roei almal uit wat van U afhoereer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees; in die Here HERE het ek my toevlug gestel, om al u werke te vertel” (Ps. 73:27-28). Tydens ‘n dieptepunt in die Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) vra een van die generaals vir president Lincoln: “Is God nog wel met ons?” “U stel ‘n verkeerde vraag,” antwoord die president. “U beter vra: Is ons nog wel met God?”

(DBU publikasie)

  R120
Uit die skatkamer van die koninkryk
- Prof L. Floor

Die titel van hierdie bundel is ontleen aan woorde van Jesus wat Hy tot sy leerlinge gerig het. In Matteus 13:52 spreek Jesus oor sy koninkryk. Hy verduidelik dat daar in sy ryk ’n skatkamer is. Jesus gebruik vir skatkamer die woord thèsaurou waar ons woord tesourie van afgelei is. Die skatte wat in daardie kamer opgestapel lê, noem Jesus “nuwe en ou dinge”. Dit is dus “dinge” van die koninkryk. Met die “ou dinge” word bedoel alles wat in die Ou Testament in die wet en deur die profete verkondig is. Die “nuwe dinge” is alles wat met die koms van Jesus op aarde deur Hom as sy verlossingsboodskap bekend gemaak is. Wanneer die dissipels as leerlinge van Jesus gaan optree, sal hulle uit die groot voorraad die skatte van die koninkryk te voorskyn bring. Nie alleen moet die “nuwe dinge” verkondig word nie, ook die “ou dinge” moet bekend gemaak word. Dit sal vir ons duidelik word wanneer ons dink aan die ou gesegde: “Die Nuwe Testament is in die Ou Testament verborge en die Ou Testament kom in die Nuwe Testament tot openbaring.” Daarom vind die leser in hierdie bundel preke uit beide Testamente. Mag hierdie bundel onder God se seën ’n indruk gee hoe ryk die  hemelse skatte is wat in die skatkamer van die koninkryk vir ons uitgestal is.
(DBU publikasie)

R140
Voorafbeelding en Vervulling

 - Dr C van der Waal


Mogen deze serie preken bijdragen tot een gelovig ‘zien’ en verstaan van de eenheid tussen het oude en het nieuwe verbond, maar ook de prefiguratie en realisatie, in minder en meer, in de voorafbeelding en in de vervulling daarvan door Jezus Christus, onze Heer.
Preke in Afrikaans en Nederlands oor die boek EksodusR40

Markus Ontsluier

- Prof.dr. HG van der Westhuizen

Septuagintpreke uit Markus-evangelie

Daar is altyd ‘n behoefte aan leespreke.Dat Jesus die Christus is, die Gesalfde, die Messias, sie Seun van die mense, die Seun van God, die laaste Hoëpriester, die groot Profeet, die ewige Koning  -  maar ook die volkome Offer - is beklemtoonde fasette waarop Markus fokus. Die Evangelie handel nie maar oor die storie van ‘n deugsame mens wat ons as voorbeeld moet navolg nie. Dit gee die verhaal van ons ewige Redder - Jesus Christus. In Markus 1:24 word Jesus geïdentifiseer as die Heilige van God.

R200
Vol Genade en Waarheid

- Prof.dr. HG van der Westhuizen


Preke oor die Johannes-evangelie

Augustinus het in sy preek oor Johannes 4:1-42 van die Evangelis Johannes gesê: Die Evangelis Johannes vlieg soos ‘n arend hoër as ander, laat die duisternis van die aarde ver onder hom en aanskou die lig van die waarheid met skerper oë. Reeds Irenaeus, leerling van Polikarpus wat ‘n leerling van die Apostels self was, het in die 2de eeu die vier Evangelies gekarakteriseer en toe van Johannes na aanleiding van Openbaring 4:7 se lewende wese gesê dat die vier die lewende wese was soos ‘n vlieënde arend, uitbeeldend die gawe van die Gees swewend met sy vlerke oor die kerk.


R200

Prediking uit Openbaring
- Prof.dr. HG van der Westhuizen

Openbaring moet teen die agtergrond van sy ontstaantyd en as deel van die Bybel verstaan word. Dan het dit soos die hele Bybel ook aan ons steeds ‘n boodskap.
Hierdie preekbundel oor Openbaring is nie op joernalistieke eksegese gegrond nie. openbaring is nie ‘n toekomsjoernaal wat alleen maar uitgelê kan word deur die nuusdekking van joernalistiek oor wêreldgebeure nie. Om Openbaring te verstaan, moet die kerk se omstandighede van daardie tyd eerstens in gedagte gehou word.

Met die oog op leesdienste is die nodige Skriflesing en nou keurige sangverwysings aangegee. Die lettrtipe is ook gereiflik groot en duidelik. Met die oog op verderse studie is teksverwysigns dikwels bygevoeg, wat by voorlesing inleesdienste gewoonlik weggelaat kan word.

R200